1. Dodano nową podstawę prawną do orzeczeń kierowcy "Dz.U. z 2021 r. poz. 1221 z późn. zm.
   Zgodnie z opinią odpowiednich organów funkcjonuje nadal poprzednia podstawa prawna, ale można, a może nawet powinno się aby być w zgodzie z aktualnymi "trendami" przyjąć nową podstawę prawną.
2. Ujednolicono formaty dat na głównej karcie programu - niejednorodność formatów wynikała z zaszłości i długiej historii systemu MSWindows i samego programu:)
3. W module zestawieniu badań dla lekarzy, zostały uwzględnione także badania nie przypisane do badań pracowniczych - np. kierowca indywidualny.
4. Zwiększono wielkość pola związanego z opisem stanowiska do 388 znaków.
5. Wymuszenie zapamiętania zmiany daty dla orzeczeń - zdarzały się sytuacje, że program ich nie zapisywał po zmianie.
6. Program inaczej  - mniej inwazyjnie, informuje o tym, że dany dzień jest sobotą lub niedzielą. Teraz podświetla po prostu pola na żółto lub czerwono, zamiast pokazywać komunikat.
7. Po ostatnich aktualizacjach systemu MsWindows 10, mogło się zdarzać, że nawet przy poprawnym zamknięciu programu, pojawiał się komunikat o błędzie. Nie skutkowało to żadnymi problemami - ale oczywiście było uciążliwe. Sytuacja nie powinna się już powtarzać.

 1. Zmieniono sposób pytania się o pieczątki lekarskie - teraz jest mniej angażujący.
 2. Dodano możliwość kasowania zbędnych wierszy z wykazu wydanych orzeczeń - zasadniczo nie jest to wskazane, ale wiadomo, jak to w życiu, czasami jest konieczne:)
 3. Dalsze optymalizowanie aplikacji, tym razem pozostałe drobiazgi, które powinny przyspieszyć pracę z programem.
 4. Lekko przebudowano program pod kątem pierwszych uruchomień zaraz po instalacji.
 5. Poprawiono: Program już nie monituje kilka razy o wprowadzenie nazwiska i imienia dla badanego - robi to tylko w przypadku gdy jest to konieczne.
 6. Poprawiono: W pojedynczym przypadku program nie potrafił sobie poradzić w trakcie automatycznego czyszczenia z błędnie założonym rekordem dla firmy - zmieniono sposób w jaki program uznaje rekord za błędny.

1. Dodano automatyczne wypełnianie pól domyślnymi wartościami ''jak dla normy'', dla kart badań:

 • Badanie okulistyczne
 • Badanie laryngologiczne
 • Badanie neurologiczne


2. Dodano możliwość edycji własnych wartości przypisywanych później "jak dla normy".
3. Dodano "WSKAŹNIK NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI GŁOSOWEJ (VHI)."
4. Zoptymalizowano program, dzięki czemu powinno nastąpić nieznaczne przyspieszenie jego działania dla niektórych elementów.
5. Program pyta się, o ile zajdzie taka potrzeba czy ma przeprowadzić czyszczenie bazy z błędnie założonych pozycji. Czyli pozycji charakteryzujących się pustymi wierszami w tabelach.
6. Poprawiono kilka elementów w celu ujednolicenia interface programu.
7. Mogło dochodzić do sytuacji, w których na fakturach występował wpis związany z prawnym uzasadnieniem zwolnienia z VAT, który był przypisany rachunkom - poprawiono ten błąd.

 1. Ułatwiono korzystanie z pomocy zdalnej AnyDesk - można ją aktywować bezpośrednio z poziomu programu Medycyna Pracy 2002+.
 2. W formularzu "Pu-A-30" zmieniono sposób wyliczania granicznych dat - teraz jest w 100% zgodny ze stanem faktycznym. Ponadto w momencie gdy mamy osobę bez PESEL pobiera zgodnie z wymogami archiwizacji datę urodzenia.
 3. W momencie gdy użytkownik kliknie na informację o "braku licencji na serwerze" jest automatycznie przekierowany na stronę informującą co z tym faktem zrobić.
 4. W szczególnych przypadkach, dla "starych" 32 bit systemów, powstawał błąd parsowania daty dla instancji opartych o MsSQL. Aktualna wersja pozwala na inteligentne uwzględnienie tego przypadku.
 5. Zmiany związane z dokumentacją elektroniczną:
  1. Dodano nowy moduł, który pozwala na automatyczne nadawanie niezbędnych parametrów systemowych dla generowania PDF'ów. W 99.9% przypadków nie będzie potrzebna zdalna ingerencja z naszej strony.
  2. Poprawiono sposób w jaki program analizuje nazwy plików - wcześniej nie uwzględniał "Enterów" w nazwach plików i generował informację o błędzie. Sytuacja występowała mi. przy generowaniu PDFa dla obiegówki
  3. Poprawiono generowanie PDF dla "Karty epidemiologicznej".
  4. Możliwe jest "dublowanie" skanów w ten sposób aby było je można gromadzić w katalogach przypisanych do PDFów, co umożliwia łatwiejsze przekazywanie tych danych w formie elektronicznej.
  5. Program poprawnie odczytuje i daje wybór automatycznego generowania PDF'a całej karty.

1. Zmodyfikowano kolejkę badanych generowaną na podstawie obiegówki dla lekarza o kolejne funkcjonalności.  Ponadto kliknięcie pozycji w oknie kolejki powoduje teraz automatyczne otwarcie kart badań do niej przypisanych.
2. W kartotece wprowadzono opcję zmiany daty badania bezpośrednio dla wybranej pozycji. Pozwala to na regulowanie widocznej w kartotece daty badania.
3. Program sprawdza dla dokumentacji elektronicznej, czy nie został już wcześniej wygenerowany PDF z podpisem a następnie pozwala na jego otwarcie do podglądu, bez ponownego generowania. Dzięki temu istnieje dodatkowe zabezpieczenie przed nadpisaniem podpisanego dokumentu.
4. Wprowadzono dodatkową pieczątkę dla każdego zalogowanego lekarza, "przybijaną" dla innych badań np. okulistycznych, laryngologa itd. Umożliwia to podpisywanie odpowiednich PDF'ów z już dodanymi pieczątkami.

1. Spore zmiany w interface programu. Wprowadzono bardziej przyjazne ikony, które powinny w jednoznaczny sposób informować o przeznaczeniu przycisków.
   Ogólnie program dostosowywany jest to większej "przejrzystości":).
2. Przeprojektowano "Księgi" tak, aby łatwiej było z nich skorzystać i kontrolować podpisane PDFy bez groźby nadpisania już podpisanego dokumentu.
3. Zmieniono metody wykorzystywane przy generowaniu faktur. Powinno się to dziać zdecydowanie szybciej nawet dla zestawień posiadających kilka tysięcy pozycji.
4. Lekko zmodyfikowano okno pozwalające na podglądanie wydanych dokumentów księgowych.

 1. Program pozwalana na wygenerowanie zestawienia badań wykonanych przez dowolnego lekarza dla dowolnego okresu czasu z uwzględnieniem informacji o firmach oraz osobach przeprowadzających badania.
 2. Program pozwalana na wygenerowanie zestawienia ilości badań i należności z podziałem na płatników oraz pacjentów.
 3. Poprawiono generowanie wielostronicowych PDF'ów - powinno przebiegać bezproblemowo. Jednak w przypadku gdy generuje się tylko 1 strona PDF z wielostronicowego raportu, program pozwala na włączenie funkcji, która temu zapobiega.
 4. Program numeruje teraz poszczególne pozycje raportów w zestawieniach wykonanych badań, także dla raportów zbiorczych związanych z wieloma firmami.
 5. Przy wejściu do opcji programu, które nie uzasadniają generowania "multiPDFu", opcja ta zostaje przełączona na generowanie pojedynczych PDF'ów.
 6. Dla pojedynczego przypadku program nie wyświetlał okna wyboru pieczątek, co skutkowało brakiem wydruku orzeczenia. Wprowadzono opcję, która to naprawia.
 7. Zmieniono w opcjach możliwość włączenia wyboru przypisywania lekarzy do kartotek bez konieczności restartu programu.
 8. Zmodyfikowano obiegówkę tak, aby "pamiętała" datę startu wyliczania wybraną ręcznnie przez osobę ją generującą - dzięki temu szybciej można generować obiegówki rozpoczynające się od czasu innego niż domyślny.
 9. Poprawiono błąd, który nie pozwalał wydrukować "Karty Badania Profilaktycznego" dla badań sprzed 2008 roku.
 10. Zlikwidowano błąd, który skutkował brakiem automatycznego pokazywania PDFu po jego wygenerowaniu. Błąd występował jednostkowo i był związany z pewnymi ustawieniami systemu - teraz nie powinno to mieć miejsca .
 11. Zmieniono kilka parametrów oraz niektóre rozwiązania interface związane z modułem rozliczeń/raportów.
 12. Dodano możliwość wygenerowania z opcją uzupełniania i wydruku formularza "Pu-A-30" czyli Spis zdawczo - odbiorczy akt nr...

1. Program pozwala na podgląd badanych, którzy nie otrzymali jeszcze orzeczenia wpisanego do księgi - czyli de fakto są traktowani jako oczekujący na badania.
   Dzięki temu można się zorientować w łatwy sposób, kto w wybranym okresie czasu oczekuje na takie orzeczenie. Lista jest aktualizowana i oparta o księgę wydanych orzeczeń. Jest to alternatywna i dużo mniej angażująca metoda od kolejki generowanej na podstawie obiegówki.
2. Zmodyfikowano kalendarz tak aby kontrolował wybrane daty i działał "bardziej inteligentnie", mi. automatycznie przełączał się w dodawanie (dla zdarzeń w przyszłości) lub odejmowanie (dla minionych) określonych wartości dni, miesięcy lub lat.
3. Zmieniono trochę formę w jakiej program wymusza wprowadzenie nazwiska i imienia dla pracownika - teraz już nie ma żadnych "uprzykrzaczy":)
4. Sporo zmian w interface: poprawiono przejrzystość programu, ujednolicono wszystkie okna + inne drobiazgi.
5. W przypadku wydruku faktur, można zainicjować generowanie PDFu bezpośrednio z okna naliczania faktur, nawet jeżeli w ogólnych opcjach programu mamy ustawione "zwykłe" drukowanie.
6. Z okna z wystawionymi dokumentami księgowymi można bezpośrednio podglądnąć, o ile był utworzony, PDF przypisany do danej pozycji.
7. W orzeczeniach dla SANEPIDu można wybrać czy data następnego badania ma być szczegółowa czy też ma to być jedynie m-c i rok.
8. Poprawiono błąd który występował gdy była wybrana alternatywna data orzeczeń i skutkował błędną podstawą prawną.

1. Program Medycyna Pracy 2002+ pozwala na wygenerowanie zbiorczego PDFa badań z karty badań - dotyczy pracownika i kierowcy.
   Można wybrać opcję ręcznego dodawania kart i generowania ich po kolei lub wszystkich automatycznie.
2. Dla pojedynczych PDFów program pyta się teraz czy ma zamienić istniejący PDF na aktualnie generowany czy też dopisać go do istniejącej pozycji.
3. Inaczej rozwiązano archiwizację logów z działania programu. Teraz jest on szybsza i bardziej niezawodna.
4. Po aktualizacji program czasami informował o braku licencii na serwerze - teraz nie powinno się to już zdarzać.
5. Program MP2002+ informuje teraz w jakim trybie się znajduje. Wyświetla czy jest to tradycyjne drukowanie, generowanie PDFów czy też "Multi"PDF.
6. Poprawiono błąd: w przypadku tworzenia faktur na firmę w przypadku gdy wybrano tylko jednego badanego z tej firmy, program nie uzupełniał automatycznie nazwy firmy.
7. Zmieniono trochę formę w jakiej program wymuszał wprowadzenie nazwisk i imienia dla pracownika.

1.  Dodano możliwość wydruku pojedynczej pozycji z księgi wydanych orzeczeń, w celu umożliwienia podpisania wygenerowanego w ten sposób PDFa lub utworzenia wydruku do podpisu.
2.  W fakturach pojawiło się nowe pole pozwalające na wpisywanie uwag.
3.  Zwiększono ilość informacji związanych z wydawanymi orzeczeniami - dotyczy to w szczególności ucznia i studenta.
4.  Zmodyfikowano obiegówkę w ten sposób, aby było możliwe założenie pozycji tylko dla pojedynczej pozycji, przykładowo jeżeli generujemy ją na potrzeby pojedynczego lekarza.
5.  Rejestry oraz obiegówki generują teraz PDFy do swoich własnych katalogów, oczywiście gdy wybrano opcję elektronicznej dokumentacji.
6.  Program pyta o podstawowe dane i tworzy automatycznie indywidualne pieczątki dla lekarzy posiadających swoje własne dane logowania.
7.  "Spłaszczono" okno "DIOB - podlega badaniu ..." dla kierowcy, tak aby było widoczne w teoretycznie nieobsługiwanych przez program rozdzielczościach XXX x 768.
8.  W skanach uwzględniane są teraz automatycznie także pliki o rozszerzeniu "jepg".
9.  W wydrukach skierowania z zakładu pracy, program automatycznie dostosowuje wielkość czcionek związanych z polami zatrudnionego i określenie stanowiska... w zależności od ilości tekstu.
10. "Upgrader" nie sprawdza teraz uprawnień przy aktualizacji bazy danych - nie ma już takiej konieczności.
11. Tradycyjnie wprowadzono kolejne zmiany w interface, poprawiające przejrzystość programu.