ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1416 i Nr 234, poz. 1570) zarządza się, co następuje: 


§1. Rozporządzenie określa zakres i tryb oraz sposób dokumentowania badań lekarskich:

1) kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,

2) uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia
— zwanych dalej „osobami badanymi”.


§2. Badanie lekarskie, mające na celu ocenę możliwości pobierania nauki, uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów lub studiów doktoranckich osób badanych, zwane dalej „badaniem”, przeprowadza lekarz spełniający dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, określone w trybie art. 229 § 8 pkt 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)).


§ 3.1. Skierowanie na badanie wydaje odpowiednio szkoła ponadpodstawowa, szkoła ponadgimna1)

zjalna, szkoła wyższa lub jednostka uprawniona do prowadzenia studiów doktoranckich, zwane dalej „placówkami dydaktycznymi”.

2. Skierowanie zawiera:

1) pieczęć placówki dydaktycznej;

2) imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (w przypadku posiadania) osoby skierowanej na badanie;

3) informację o kierunku kształcenia oraz o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów lub studiów doktoranckich;

4) datę wystawienia skierowania;

5) pieczątkę i podpis kierującego na badanie.


§ 4.1. Lekarz przeprowadzający badanie określa jego zakres na podstawie:

1) oceny potencjalnych lub istniejących zagrożeń dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów lub studiów doktoranckich;

2) wskazówek metodycznych w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy;

3) przepisów określających prace wzbronione młodocianym oraz prace dozwolone w celu odbycia przygotowania zawodowego, mające zastosowanie w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.

2. Po dokonaniu oceny stanu zdrowia osoby badanej lekarz przeprowadzający badanie wyznacza termin następnego badania, uwzględniając wskazówki, o których mowa w ust. 1 pkt

2. Lekarz może wyznaczyć wcześniejszą datę następnego badania, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego monitoringu stanu zdrowia osoby badanej.

3. Badanie kończy się wydaniem zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań do podjęcia lub kontynuowania praktycznej nauki zawodu, studiów lub studiów doktoranckich, zwanego dalej „zaświadczeniem”.

4. Zaświadczenie zawiera:

1) pieczątkę jednostki przeprowadzającej badanie;

2) datę jego wydania;

3) imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (w przypadku posiadania) osoby skierowanej na badanie;

4) kierunek kształcenia;

5) nazwę i adres placówki dydaktycznej;

6) orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia lub kontynuowania praktycznej nauki zawodu, studiów lub studiów doktoranckich;

7) podpis i pieczątkę lekarza przeprowadzającego badanie;

8) datę następnego badania lekarskiego;

9) pouczenie o terminie i sposobie wniesienia odwołania od orzeczenia.

5. Zaświadczenie sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden osoba badana przekazuje niezwłocznie placówce dydaktycznej, a drugi pozostawia sobie. W przypadku gdy osoba badana, której zaświadczenie dotyczy, nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, zaświadczenie wydaje się jej przedstawicielowi ustawowemu.

 

§ 5.1. Osoba badana lub placówka dydaktyczna, która nie godzi się z treścią orzeczenia, o którym mowa w § 4 ust. 3, może wystąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaświadczenia, za pośrednictwem lekarza, który wydał to zaświadczenie, do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na siedzibę placówki dydaktycznej, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania.

2. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się, w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku, w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy. Orzeczenie wydane w tym trybie jest ostateczne.

§ 6.1. W przypadku badania osoby, która w trakcie praktycznej nauki zawodu, studiów lub studiów dokto-ranckich podlega lub będzie podlegać narażeniom wynikającym z nauki zawodu bezpośrednio związanym z prowadzeniem ruchu na liniach kolejowych, przeprowadzanego we właściwym, ze względu na miejsce siedziby placówki dydaktycznej, kolejowym ośrodku medycyny pracy, odwołanie od orzeczenia wydanego przez kolejowy ośrodek medycyny pracy, za jego pośrednictwem, składa się do Centrum Naukowego Medycyny Kolejowej.

2. Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej przeprowadza ponowne badanie osoby, o której mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia odwołania od orzeczenia wydanego przez kolejowy ośrodek medycyny pracy.

§7. Lekarz przeprowadzający badania prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.

§8. Do przeprowadzania badań, rozpoczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3) Minister Zdrowia: w z. J. Szulc


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704 oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 655 i Nr 135, poz. 912.

3)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, oraz sposobu dokumentowania tych badań (Dz. U. Nr 120, poz. 767 oraz z 1998 r. Nr 58, poz. 374), które utraciło moc z dniem 28 czerwca 2010 r. na podstawie art. 3 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 220, poz. 1416).

źródło: http://dokumenty.e-prawnik.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/2010/155/1045-strona-2/