Get Adobe Flash player

 

 

Aktualna wersja KOMERCYJNA (nie dotyczy wersji DEMO) programu Medycyna pracy 2002+: 

7.1.1

Dostosowanie programu do: Dz. U. z 19 grudnia 2016 r. poz. 2067
 

Czekamy na zgłoszenia związane z programem!

Zaświadczenie lekarskie dla kierowcy zawodowego

W związku z niejasnościami (sporymi:) związanymi z wydawaniem Zaświadczenia Lekarskiego dla kierowców zawodowych, przedstawiamy co następuje:

Założenie dokumentacji w programie w opcji jedynie jako" kierowca" uwzględnia wybiórczo przepisy Ustawy prawoOznacza to w konsekwencji konieczność założenia w programie po pierwsze "Karty badania profilaktycznego" (zakładka pracownik), z uwzględnieniem zarazem równoczesnego założenia "Karty badania kierowcy" (zakładka Kierowca). Przy uwzględnieniu tych zasad można wygenerować wydruki "Zaświadczeń lekarskich" dla kierowców.

Manipulacje  dokumentacją sprowadzające się do wpisywania w miejsce nazwy pracodawcy zwrotów typu "nie dotyczy" itp. skutkują często błędną interpretacją  wydanych dokumentów. W świetle powyższego niezasadne jest postępowanie niezgodne z odpowiednimi procedurami.

Podsumowując:

Orzeczenie lekarskie jest wystawiane dla kandydatów na kierowców i kierowców badanych w trybie art. 122 Ustawy prawo o ruchu drogowym, natomiast Zaświadczenie lekarskie dla pracownika zatrudnianego na stanowisku kierowcy w celu spełnienia wymogów Kodeksu pracy, Ustawy o transporcie drogowym czy dalej Ustawy prawo

ROZWIĄZANIE 1:

http://medycyna-pracy.jgora.pl/historia-zmian-w-programie/22-historia/84-wersja-5442-programu-medycyna-pracy-2002

ROZWIĄZANIE 2:

kierowcaplus

pracowniklus

Dla pierwszego badania, gdy badany przychodzi "na własną prośbę" (lub w  wyniku skąpstwa pracodawcy:), trzeba założyć Pracownika i Kierowcę. W danych firmy wpisujemy przykładowo nazwa:"-" i tyle. Może taka firma służyć wszystkim kolejnym przypadkom. Możemy wtedy wpisać odpowiednie stanowisko (niezbędne na Zaświadczeniu Lekarskim), a nie będzie widocznych danych pracodawcy. Kartę Kierowcy  wypełniamy normalnie.

W przypadku kolejnego badania kierowcy, rozwiązaniem jest założenie kolejnej kart

Jeżeli ten sam kierowca przyjdzie już ze skierowaniem z zakładu pracy powinnismy założyć nowy zestaw badań. Ponieważ program pozwala na kopiowanie wcześniejszych badań do aktualnych kart - cała procedura powinna potrwac około 3-5 minut! Nawet przy założeniu, że niektóre badania powinno się przeprowadzać na bieżąco.

1.kier_1  ->2.kier_2  ->3. kier_3 ->4.kier_4  ->5.kier_5a

Poniżej podano odpowiednie uzasadnienie prawne:

Dokumenty wydawane przez lekarzy uprawnionych do badań kierowców, czy lekarzy uprawnionych do badań profilaktycznych są ściśle określone we wzorach będących załącznikami do właściwych aktów wykonawczych ( rozporządzeń ) .
1/  I tak wszelkie dokumenty wydawane w wyniku przeprowadzonego badania przez lekarzy w trybie Ustawy prawo

2/ Natomiast dokumenty wydawane kierowcom w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej zgodnie z art.97a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity z 2005r, Dz. U. Nr 108 poz.908 z póź. zm.) oraz zgodnie z art 39j Ustawy  o transporcie drogowym ( tekst jednolity z 2007 r, Dz. U. Nr 125, poz.874 z póź. zm.) są wydawane według wzoru określonego w załącznikach do Rozporządzenia MZ i OS z dnia 30.maja 1996 r. ( Dz,U nr 69 poz. 332 z późn zm. ) będącego aktem wykonawczym do art. 229 Kodeksu pracy. Orzeczenie wydaje lekarz ( uprawniony do badań kierowców , który posiada także uprawnienia do badań profilaktycznych ) na druku zaświadczenia zgodnym w swej treści ze wspominanym wzorem.
PONIŻEJ CYTATY części aktów prawnych  istotne w analizie pkt 2

Art. 97a. Ustawy prawo o ruchu drogowym

1. Organy, o których mowa w art. 97 ust. 1 i 3, dokonują w prawie jazdy wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego,

o których mowa w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

2. Wpis dokonywany jest na pisemny wniosek kierowcy na podstawie przedłożonych kopii:

1) świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej albo świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie

szkolenia okresowego;

2) orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

3) orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

– o których mowa w przepisach ustawy wymienionej w ust. 1

Art. 39j. Ustawy o transporcie drogowym

1. Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych

do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

2. Badania lekarskie, o których mowa w ust. 1, są wykonywane, z zastrzeżeniem ust. 3–6, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.9)),zwanej dalej „Kodeksem pracy.

par.3 ust. 4 Rozporządzenia MZ i OS z dnia 30 maja 1996 r. ( akt wykonawczy do art. 229 Kodeksu pracy )

4. Orzeczenia lekarskie są wydawane w formie zaświadczeń:

1/ według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia , jeżeli orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w par. 1 ust. 1 pkt. 4 lit. a) i e),

2/ według wzoru określonego w załączniku nr 3 do Rozporządzenia , jeżeli orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w par. 1 ust. 1 pkt. 4 lit. b) - d), f) i g).

Ponadto, cytując: http://gitd.pl/

Należy przy tym pamiętać, że badanie lekarskie składa się z dwóch rodzajów badań. Jedno z nich musi być wykonane przez lekarza profilaktyka i ma potwierdzać brak przeciwskazań do pracy na stanowisku kierowcy ( art. 39j Ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym). Drugie badanie musi być wykonane przez lekarza posiadającego uprawnienia do badań kierowców i ma potwierdzić brak przeciwskazań do kierowania pojazdami, dla których wymagana jest określona kategoria prawa jazdy. Oba te badania może wykonać oczywiście jeden lekarz jeśli posiada do tego stosowne uprawnienia.  Badanie psychologiczne również ma potwierdzać brak przeciwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy ( art. 39k Ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym). Należy przy tym zaznaczyć iż przy podejmowaniu pracy u nowego pracodawcy na podstawie umowy o pracę podmiot wykonujący przewóz drogowy ma obowiązek skierować kierowcę na badanie lekarskie profilaktyczne. Jest to niezależne od faktu posiadania przez kierowcę ważnych poprzednich badań profilaktycznych. Każdy nowy podmiot, u którego kierowca podejmuje pracę lub na którego rzecz będzie wykonywał przewozy zobowiązany jest do skierowania takiego kierowcy na badanie lekarskie. Koszty badań lekarskich i psychologicznych bezwzględnie zawsze pokrywa podmiot wykonujący przewóz drogowy ( pracodawca, zleceniodawca) zgodnie z art. 39 l Ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym.

Program EMedycna dotyczy "zwykłej" praktyki lekarskiej, NIE ZWIĄZANEJ z medycyną pracy!!! Kliknij - aby zobaczyć więcej:)

pobierz_up.png Alternatywne kanały dystrybucji:
  O ile mamy przesłać DEMO "zwykłą" pocztą prosimy o kontak pod numery:
   +48 6 0 0  2 9 6  5 0 3 lub +48 6 0 4   6 6 1  9 7 5
  PROBLEMY?
467537
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni Tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni mc
W sumie
26
62
697
198847
2531
4748
467537

Twój IP: 54.211.213.149
Dziś jest: 21-01-2017